W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi.

Data publikacji strony internetowej: 2023-07-06.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-01.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie internetowej informacje nietekstowe nie posiadają alternatywnej wersji tekstowej,
  • dokumenty cyfrowe w formacie PDF  nie są w pełni dostępne cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Emilia Thoms. Kontakt: sekretariat@nowodworek.pl, tel. 52 336 38 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi odpowiada Emilia Thoms, sekretariat@nowodworek.pl, tel.52 336 38 50.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi usytuowane jest przy ul. Pocztowej 8A w Tucholi i ogólnodostępne w godzinach pracy.

Budynek szkoły stoi frontem do ulicy Pocztowej i jest oznaczony, tzn. posiada w widocznym miejscu przy głównych drzwiach wejściowych do szkoły informację, co się w nim znajduje.

Fizyczne główne wejście do szkoły od strony ulicy Pocztowej znajduje się ponad poziomem ulicy, do którego prowadzą schody od ulicy. Pozostałe wejścia do budynku prowadzą od ul. Karasiewicza (dziedziniec szkoły):

wejście do segmentu sportowego – schody,
wejście boczne od strony wjazdu – pochylni z barierką - dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową,                    
wejście boczne z progiem. 
Obiekt posiada zadaszenie nad wejściem chroniące przed opadami.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście do obiektu szkoły jest jasno oświetlone i możliwie szerokie.

W strefie wejścia/wyjścia do obiektu może koncentrować się większa ilość osób.

Drzwi do szkoły są bezprogowe, nie są automatyczne czy rozsuwane bądź wzbudzane na detektor ruchu, ale są wyposażone w siłowniki wspomagające ich otwieranie.

Szerokość drzwi wynosi co najmniej 90 cm.

Przy wejściu głównym do szkoły wisi tablica informacyjna ze wskazaniem rozmieszenia pomieszczeń. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

W budynku na parterze znajdują się biura administracji, dyrektora i wicedyrektora szkoły. Sale lekcyjne rozmieszczone są na parterze oraz  I i II piętrze szkoły.

Poruszanie się wewnątrz budynku odbywa się w przestrzeni komunikacyjnej pionowej i poziomej. Szkolne korytarze są bez zbędnych przeszkód architektonicznych i umożliwiają przemieszczanie się na wózkach. Minimalne szerokości wynikają z przepisów przeciwpożarowych (gdzie szerokość jest uzależniona od liczby osób przebywających na danej kondygnacji).

Numery na drzwiach do pomieszczeń wraz z tabliczkami informującymi o przeznaczeniu pomieszczenia  są oznaczone  w sposób kontrastowy, tzn. ciemne cyfry i tabliczki na jasnym tle drzwi wobec przestrzeni, na której się znajdują.

Schody pomiędzy kondygnacjami posiadają antypoślizgową nawierzchnię i poręcze z jednej strony.

Oświetlenie części komunikacyjnych nie powoduje powstawania ostrych i kontrastowych cieni, a także nie powoduje olśnienia – jest rozproszone.

Szkoła stosuje ułatwienia do pokonywania wewnętrznych schodów – zapewnia możliwość skorzystania ze schodołazu, który umożliwia przetransportowanie osób z wózkiem na wyższe kondygnacje. Szkoła ze względu na lokalne uwarunkowania nie posiada windy.

W budynku szkoły brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością są zlokalizowane blisko budynku szkoły od strony ulicy Karasiewicza. Są oznakowane zgodnie z przepisami i nie są ograniczone przeszkodami terenowymi.

Aplikacje mobilne

Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab)